Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38 april. ZA AKEN VAN 1787.

Gedeputeerden ter Hooggemelde Vergadering zal worden gedaan en Verricht: En wordende door deze ingetrokken de Deputatie ter ineergem. Vergadering van Hun üdele Gr. Mog.. oö den aó January 1787 by de Vroedfchap dfzer Stad gearresteerd. -

Accordeert met voorfz, Refolutie» (Onder flond)

By my als Secretaris, (Was geteekent,)

W. W. VAN BERCKEL»

HOOG EDELE GESTRENGE HEER !

Heden morgen, op derzelver verzoek tesr Vergadering van de Vroedfchap dezer Stad, acces zynde verleend aan een aantal Opper- en Onder-Officieren van dezer Stads Schuttery als Gecommitteerden van den Krygs« raad, mitsgaders aan deGeconftitueerden van meer dan 1200 Burgers en Ingezetenen dezer Stad; hebben dezelve gezam.entlyk by monde van.Mr. H. A. Keet als Secretaris van den Krygsraad, aan de Vergadering van de Vroedfchap voorgedragen: dat zy als ten uiterflen nadelig voor de welvaart erf bèlangens dezer Stad en Burgery hielden het langer aanbiyven in de Vroedfchap dezer Stad , van de als toen mede aanwezende Heeren Vïr. Jacob van der Heim, Johan Adriaan van der Hoeven , Regerend Burgesueester, Jonkheer,Johan Marten Collot a'Escury, Mr liane van Teylwgen, Jofyan Franpois van 'Hpo,;endorp . Mr Reinier Fredrik van Staveren, Mr. Anthony Wilhelmus

Senn

Sluiten