Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49 april» ZAAKEN V A N

1787,

vermeeaen, in dit gevsl rnet te meer gerustheid té tnogen doen , da» ;iileen eene blote vergelyking van her gezegde by meergedaate Amersfoortfche Publicatie . dat men de aan Eed en pligt getrouw blyvende jiti.btenuren vt.n hmns Bedieningen zoude willen ontzetten, met de woerden van Vroedfchapf voornoemde Reioiu ie van 17 April, en rnet het geen ingevolge van oezeive by deze darjelyk word ter uitvoer gebragt, by al het welk nimmer iets anders is bedoeld d-.tn eene pi ovifioneeïe fusper.fie, genoeg is, om daaruit op'emaKen, aan welke zyde alhier by de waarheid is gebleven ,• en wat men gevolglyk van diergelyke Publicatien te denken heeft, terwyl boven dif.alres het heil des Volts, als de hoogfte Wet* waaraan alle byzondere confideratien en omftandighedt-n ondergefchikt moeten worden, en over welks bevordering, zoo veel deze Stad aangaat, de beoordeling in de eerfte plaats aan de Vroedfchap moet worden toegekend , by Hun Edele Groot Agtb. van zoo grote waarde is, dat Dezelve, die edele bedoeling boven al in het oog hebbende, en zig uit dien hoofde vleijende, met de liefde en het vertrouwen van het grootfte gedeelte hunner welgezinde h/ïeede-Hurgeren $ zig zeer ligt eeoige ouheusfche expresfien van anderen kunnen getoosren.

En heeft de Vroedfchap ingevolge van het by voorgemelde Publicatie gerefolveerde en geflatuëerde, goedgevonden. aan het Pubiek bekend re maaken, gelyk aan hetzelve bekend gemaakt word by d e, dat, in plaats der nagenoemde Coleöeurs, Ui'maners en Admodiateurs van onderfcheiden Ongelden binnen deze Stad en Vryheid wordende ge. heven, welke, geweigerd hebbende te voldoen aan Vroedfchaps ferieufe intentie , vervat by bovengenoemde Publicatie van den 17 dezer, en by Refolutie ten zeiven dage genomen , en vervolgens aan hen ter hand geheld, by provifie in hunne refpective Bedieningen zyn geluspendeerd, ten einde hen langs dien weg het opvolgen van de Ordres der Voorltemmende Leden binnen deze Stad te beletten, hy Refoluüe van heden door Hun Edele Groot Agtb.

tos

Sluiten