Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 april» ZAAKEN VAN 1787.

en buiten de Tolfteeg Poort, Cornelis Broedeles, ia plaats van Jan van Schalkwyk.

Tot de Collecte van dm Impost op den Turf, Bernardus van Heuven, in plaats vati Mr. David van Sorgen.

lot de Collecte van het Pasfagiegeld van Schepen «n Schuiten buiten de Catharyne Poort, Jacob des Tombe, iri plaats van Jan Willem van Schalkwek.

Tot de Collecte van her Pasfagegeld buiten de Poorten, Antonie Jacobus van Woudenberg, in plaats yan Marinus Bor.

Zuliende omtrent eenige Admodiatien , waaromtrent nog geene Refolutie heeft kunnen worden genomen, nader worden gedisponeerd, en daarvan insgelyks de vereischte kennisfe worden gegeven.

En vermits ook de vier Exploicteurs, alhier heb» bende gefungeerd, hebben verkoren, hunne Posten binnen deze Stad en Vryheid niet in Stads dienst W3arteneme!) f hebben Hun Edele Groot Agtb., alsnede by provifie , tot Exploicteurs aangefteld de navolgende Perftnen, als: Simon Theodorus Gaukts, in plaats van Johan Gerard Hartman* Diderikus Jo hannes van Oist, in plaats van .... Kokkengen. Pieter van Schoonhoven, in plaat3 van Samuel Geysbeefc.

J'acob des Tombe , in plaats van Gysbert Bor.

Wordende dienvoigends alle Burgers en Ingezetenen van deze Stad en Vryheid, zonder eenig onderscheid, ernftig gewaarfchóuwt en gelast, niet alleen de bovenltaande door de Vroedfchap benoemde Perzouen in hunne refpective Qualiteiten te erkennen, maar ook, van nu af aan, totdat dienaangaande Kader zal zyn voorzien, alle de Ongelden en Impofitien, hiervoor opgenoemd, aan geene andere Perzonen te voldoen, dan aan diegeenen, welke, als boven, tot de Collecte van dezelve provifioneel door Hun Edéle Groot Agtb. zyn gecommitteerd, kunnende een ygelyk zig verzekerd houden, dat geene betaling, gedaan aan handen van zulke Perzonen, welke de Staats-Leden te Amersfoort, onder den naam van de Staten dezer Provintie, byeenkoaiende, daartoe by continuatie zouden willen gebrui-

Sluiten