Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 april. Z AAKEN VAN i7g7i

volgens Stads Privilegiën op denzelfden das der gewoone Magifbaats-verandering,

Dat voorts de Schepen van Om, die maar één- jaar heeft gefungeerd , liefst van dien post zoude zyn ontflagen, waar omtrent de Vroedlchap, hoe zeer ongaarne thans meer faciliteit zou kunnen betoonen , in aanmerking nemende, dat daardoor het getal der aanblyvende Schepenen, weder op vier, en dat dtraigaarjde op drie gebracht zoude worden , en dus voldaan aan het zelfde Óctroy d'Anno 1650 , 't weik prafcribeért dat in 't eene Jaar drie , en in 't andere vier nieuwe Schepenen , uit een dubbel tal aangefteld moeten worden.

Dat de Heeren hunne Principalen zich over zulks mdispenfabel verplicht hebben gevonden? dit alles te brengen tot kennis van Hun Edele Groot Mog,, en teffens te declareeren dat zy vertrouwen dat Hoogstdezelven thans wel aan de Vroedfchap der Stad Rotterdam zullen gelieven over te laten, om het voorfz. Oüroy in alles op te volgen , en dus den Burgemeester Bichon^ nevens de vier overige Schepenen die met den Heer van Om maar een Jaar gefungeerd hebben, noch voor één Jaar te continueeren, en voords op den 29 dezer te procederen tot de gewoone Boon. trekkinge, ter Nominatie en Electie van drie Burgemeesteren en drie Schepenen, en dac Hun Ecele Groot Mog. zulks prasfereerende boven een prövifionèele dispofitie waar by alleen uit volftrekte noodzaaklykheid ("welke nu niet meer exteert) de werking van Stads Privilegiën wierdt opgefchort, daar mede Hoogstderzelver Refolutie van den ao dezer wel zullen gelieven te houden voor vervallen.

En hebben de voorn. Gedeputeerden voords gedeclareerd , dat hunne Principalen nu in dezelfde termen verfeerende als de Meerderheid

Sluiten