Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o april. ZAAK EN VAN 1787.

rullende het laatfte lid derzelve Propofitie over het vervullen der vacante plaats van den gewezen burgemeester van der Hoeven, als concernerende oe Stukken op den 25 dezer maand by negen Leden overgenomen, Copielyk in handen van die Leden worden geftelt; en Burgemeesteren en Vroedfchappen van Rotterdam daar van kennis gegeven, met ïanfehryving, dat Hun Edele Groot Mogende verwachten, dat welgemelde Burgemeesterenen Vroedfchappen, in Confideratie hier van, hun gedeclareert voornemen, om op den a9 April door middel van boontrekking een Burgemeester in plaats van den Heer van der Hoeven te verkiezen , met zulien werkftellig maken.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen , "als mede de Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Gorinchem, Brielle Hoorn, Enckhuizen, Edam en Medembhk hebben geperfifteert by hun protest en aantekening van den 25 dezer, en tot de voorfz, Refolutie niet geconcurreerd

De Heeren Gedeputeerden der Stad Rotterdam hebben, met inhsefie der gedane Propofitie, tot de vooifz. Refolutie, zoo als dezelve is leggende, niet geconcurreert.

LXXXV. Dispenfatie omtrent den Heer van Starrenburg , van ae affiniteit t>y het ifte Art. der hftruüie^ voor Gecommitteerde Raden bepaait. /« dato 28 April i787-

Ontfangen een Misfive van de Heeren Gecommitteerde Raden, gefchreven inden Hage den 26 dezer, waar by, alvorens door den Heer ^ fenaar, Heer van Starrenburg , in Plaa» va" den Heer van de Noordwyken, wegens de Riddericnap

Sluiten