Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5a miL. ZAAKEN VAN 1787.

EDELE GROOT MOGENDE HEEREN !

Op gisteren is door de Wel Edele Heer van Was fenaar, Heer varf Startenburg, aan den Heere de Koo van Westmaas ter hand eefteld. en vervolgens door den/elven m Ons Collegie overgebracht, een Misfive- van de Heeren van de Ridderfchap en üdelen, waar bv dezelve Ons hebben kennis gegeven, dat » vermits het overlyden van den Wel kdele Heer van der Does, Heer van de Nowdwyken* de pteats welke van wegen welgem. Ordre m Ons Collegie bekleed wierd , was komen te vaceren, dezelve den gem. Heer van Wusjettaar, Heer van Starrenburg , daar toe haa geëligeert en gecommitteert, met verzoek, dat Wy denzelven in Ons voorfz. Collegie geliefden te verlenen rang en fesfie als na

behoren. ■■ r':";t«»

Dan dewyl ü Edele Groot Mog. by het eerfte Articul der InftruÉtie, waar op Wy de Eere hebben te fungeren , hebben gelieven vast te (tellen, dat de Leden van ons Lol. legie malkander niet zouden mogen bejtaan \n confanguimeit of affiniteit, na computatte van de Ktizeriyke Rechten tot in den vierden graad, terwyl in de vorige Inltructien voor de Uecommitteerde Raden gearrefteert, de voorla, affiniteit alleen tot den tweien graad is r>ep»ald geweest, en de Heer Geelvinck, Heer van Stabroek , Onze Medebroeder in Rade, thans inliet gem. Collegie van wegen de Staci Amfterdam gecommitteerd, uit hoofde zyner Huisvrouw aan welgem. Heer van Wasfenaar, Heer van Starrenburg in den gem. vierden graad zich bevind te beftaan; hebben Wy » offchoon gem. Heer van Starrenburg Ons allen allefints aangenaam zoude wezen, en by Ons wel in confideratie is gekomen , ot de zin van het voorfz. Articul wel eigentlyk gezegd kan worden, volgens de prsel'umtive in-

Sluiten