Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 april. ZAAK EN VAN 1787.

Burgery onzer Stad dermaten ontdoken, dat hetzelve gevoegd by onze vurige verlangers, om de hoosde noodzaaklyke Eendragt in de Raadzaal, en het vertrouwen tusfchen het Volk en zyne Vertegenwoordigers, eens eiadelyk herdeld te zien v ons reden genoeg geven zoude,, om de jongde flappen van

. onze naburige Steden natevolgen. Dan, Edele

Groot Agtb. Heeren! hoe zeer wy ook de bedoelde verrigtingen van onze Amderdamfche en Rotterdamfche Mede-Burgers goedkeuren, geiyk wy onze gevoelens daaromtrent openlyk aan den dag helmen gelegd, betuigen wy egter, dat wy in deze Stad, even als zy, niet dan ongaarne en in den hoogden nood daartoe zouden befluiten. — Op hoe vele redenen onze bekommering op die van zommige Leden dezer Vergadering ook gegrond zy, wy kunnen egter nog niet" vermoeden, dat zy nu, daar zy het lieve Vaderland in eenen byna vegen ftaat voor hunne oogen zien nederleggen , niet mede zouden toelchieten , om hetzelve te redden, neen wy vieijen ons , dat het eindelyk ook bun medelyden zal gaande maken, en dit belet ons te vrezen, dat wy immer tot dien altoos noodlottigen, maar dan noodzakelyken Stap gebragt zullen worden. — Wy verwagten, o Agtbare Vaderen! dat eenmaal het gewenscht tyditip daar zal wezen , waarin de algemeene belangen des Volks, door eik van ü Edele Groot Agtb. als om ftryd zullen ter harte genomen worden, en in die hoope is het, dat wy wenfehen, dat ons verlangen den behoorlyken indruk zal maken op de harten van U Edele Groot Agtb., en vooral op die genen, die zig tot nog toe tegen de pogingen des Volks en der beste Regenten verzet hebben. — En zoo er onverhoopt onder ü Edele Groot Agtb. nog mogten gevonden worden, welken zouden kunnen weigeren, gehoor te geven aan onze begeerteus , verzoeken wy de zoodanigen, met allen ernst, liever den hun toevertrouwden Post van Regent uit eigen beweging te willen nederleggen. dan dat zy door hunne halftarrigheid het Volk doen befiuiten , om hen tot den kring te doen wederkeren, waaruit zy tot den Eeren

Sluiten