Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april. STAAT EN OORLOG. 1787. 59

Post van Regent verkoren zyn. Terwyl wy daarentegen, ten aanhoren van een Alwetend God. welmeenend beloven, dat wy die geenen van U Edele Groot Agtb., die zig met de daad Voorftantlers betonen van 's Volks dierbare Voorregten , als onze Vaders belchouwen zullen, met eene opregte toegenegenheid agtervoken , en hen (is *t nood) met de wapenen in de vuisten, als Mannen van eer, tegen allen aanval verdedigen, — jaa, dat wy liever ons leven gewilüg voor hun zullen opofferen, dan dat wy gedogen zouden, dat zy in hunne Perzonen en Goederen , van wie het ook zyn mogt, immer benadeeld wierden.

Waar mede wy eindigende, U Edele Groot Agrb. aanbeveelen in de befcherming des Allerhoogften, wiens voortdurenden Zegen wy over deze Vergadering en alle derzelver Vaderlandfche belluiten eerbiedig affmeeken, en de Eer hebben ons te noemen,

Edele Groot Agtlare Heet en l

U Edele Groot Agtb. onderdanige Dienaren,

De Leden der gecombineerde Vergagadering,reprefenterenrie deDekenen der t'faamverbondene Gilden, de drie Schuucryen en Officieren der Burgerwagten , alle binnen deze Stad.

üit naam derzelve,

a. lamme, Prefident. c. f. duffer cz., Secret.

LXXXVII.

V

Sluiten