Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6b april. ZAAKEN VAN 1787.

LXXXViL ASte van Qualificatie te Amfterdam, In dato .. April 1787.

De Ondergeteekenden, alle Burgers of Inwooners der Stad Amfterdam en derzelver Jurisdictie , tnet het ukertte genoegen en dankbaarheid gezien hebbende, de lorfclyke en cordate flappen, door een zeer groot aantal brave Officieren van dezer Stads aanzienlyke Burgerye , ten besten van Stad eD Vaderland gedaan, verklaren niet alleen dezelve ten overvloede , by dezen , als hoogstnuttig en noodzakelyk goed te keuren , en welgemelde Offieieren ten ernftigften te verzoeken , om fteeds met denzelven yver, voor de belangen der goede Burgerye , te willen voortwerken ; maar hebben tevens, ter promptere bereiking van dezelve heilzame doeleinden , en ten einde de brave Heeren Lede» van den Krygsraad op eene zo kragtige als regelmatige wyze in derzelver verder te doene Demarches te onderfteu'ien, goedgevonden te Verzoeken, te Quaiificeeren en te Machtigen, gelyk zy Ondergeteekenden Verzoeken , Quaiificeeren en Machtigen by dezen, de Heerer»

Mr. Dieder in Johan van Hagendor p, Mr. Emestus Ebeiing.

Lambert Wyk, Junior. Simon Donker Hendrik van Blomberg, Salomon Bos Mr. Wigbolt Sltcher, Jacobus d'/imeur.

Pau us Rombertus Nauta Beuckent» Mr. Otto Willem Johan Berga Elifa Lynflagir. J./cob Laden, Hendriksz. Pieter Witmond Jacob van Staphorst, En Jan Croon.

Of derzelver Succesfeuren, welke door Ons Onder-

Sluiten