Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6a april. ZAAKEN VAN

1787.

LXXXVIH. Adres aan de Edele Groot Achtb.

Heeren Burgemeesteren en Zesen»dertig Raaden der Stad Amfterdam, In dato .. April 1787.

Geeven zeer refpectueuslyk te kennen de Ondergeteekenden , zynde allen Inwoonders deezer Stad, of' derzelver Jurisdictie.

Dat wanneer ter kennisfe van hun gekomen was, dat de gewichtige Propofitie van wegens de Stad Haarlem, op 5,0 January 1787, ter Staats-Vergadering gedaan, en wel voornamentlyk het tweede Lid derzelve, tendeerende tot benoeming eener StaatsCommislïe, om de thans zo algemeen aangevoerd wordende bedenkingen, omtrent de generaale Reprefentatie van het geheele Volk, welke, volgens de gefteldheid van dit Gemeenebest alhier behoorde plaats te hebben , te examineeren , en teffens na te gaan, en te onderzoeken, op hoedanige wyze, ingevolge de Conftïtutie en'sLands waare belangens, eenige generaale Maximen omtrent den invloed , welke uit hoofde der Regeeringsform by Reprefentatie aan het Volk toekomt, zoude behooren te worden gearrefteerd ; mitsgaders aan welke billyke bepaalingen, die allen twyfel en rechtmatigen argwaan affnyden kunnen , die een en ander onderheevig gemaakt zoude kunnen worden; zy Ondergeteekenden daar in het Heilzaam en Vaderlandsch doel hebben meenen te ontdekken , hoofdzaakelyk hierop uitkomende, om zodanige Commisfie te doen lfrekken tot een middel, waar door eene verlichte Natie op eene eclatante wyze konde gerust gefteld worden, dat het herftel van derzelver Rechten, wel dra een onderwerp van ernftige Deliberatie by haare hooge vertegenwoordigers zouden worden, en welke gerustftelling het gefchiktfte middel was, om de kalmte en a'gemeene tevredenheid te doen herieeven, welke in eenen Burgerftaat, waarvan het braafRe en notabeifie gedeelte haare gewichtigfte be.

- , laa-

Sluiten