Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

apziu STAAT EN OORLOG. 1787. 63

langens, waar omtrent zy eene billyke nayver voel*., n een merkelyk gevaar rekent, zo hoogstnoodzakelyk zyn.

Dat zy Ondergeteekenden, deze zaak uit dat oogpunt befchouwende, en aan het opgemelde Voorftel der Stad Haarlem zo veel gewichts hegténde , het van hunnen plicht gerekend hebben , om zich by een eerbiedig, doch niet min nadrukkelyk verzoek, tot ü Edele Groot Achtb- te keeren, ten einde U Edele Groot Achtb. derzelver Heeren Gedeputeerden ter Staatsvergadering gelieFden te gelasten, om conform opgemelde Propofitie der Stad Haarlem te voteeren, dezelve zo veel mogelyk te appuieeren, en zo ras mogelyk, ter Conclufie te helpen brengen.

Dat zulks ook van dat, voor hun Ondergeteekenden zo zeer gewenscht gevolg geweest is , dat U Edele Groot Achtbaare Conclufie op dit belangryk poinct, conform de billyke begeerte der Ondergeteekenden, gevallen is, en daarna door Concurrentie van ae'ze Stad met die Staatsleden, welke insgelyks van de nuttigheid daar van gepenetreerd waren, het zelve Voorftel van de Stad Haarlem, tot dadelyke Conclufie is gebracht geworden, tegen de Stemmen van de Ridderfchap en andere Staatsleden, welke daar door getoond hebben noch afkeerig te zyn, om die vrye denkbeelden van gezonde Staatkunde te adopteeren, welke meer en meer doordringen, en welk eenen verlichte Natie met goeden bloed zal volhouden.

Dat zy Ondergetekenden, in zo verre aan hunne billyke begeerte voldaan ziende, het hoogfte recht meenden te kebben om te vertrouwen, dat 'er door de Heeren Gedeputeerden ter Staatsvergadering, wanneer 'er tot de dadelyke benoeming van die be« langryke Commisfie zoude geprocedeerd worden , die zelve Vaderlandfche oogmerken, welke de Stad Haarlem tot het doen der Propofitie gepermoveerd hebben, en waar van de Ondergeteekenden met zo veele* duizenden hunner brave Land- en Stadgenooten zich zo veel goeds beloofden, plichtmaatig zoude hebben in het oog gehouden.

Dan

Sluiten