Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•54 april. ZAAKEN VAN 1787»

Dan dat zy Ondergeteekenden, tot hunne uiterfte verbazing, zo wel, als tot hunne grievende fmerte, hebben moeten ontwaren, dat de Heeren Hendrik Muilman , Cornelis Munter en Franc van der Goes , uitgemaakt hebbende de Meerderheid van dezer Stads Deputatie ter Dagvaard, hebben kunnen goedvinden, om zich, wanneer ter benoeming van opgemelde Comtnislie, waar toe door de Ridderfchap (hoe zeer dezelve anderzints, wanneer het namelyk aankomt op het doen van eene Propofitie ter vernietiging van het Corps van den Rhyngrd\e van Salm, zeer veel roept van menageeren van 'sLands Penningen, is voorgedragen eene Nominatie van negentien Staatsleden, dan waar tegens door andere Leden van Staat begrepen word , dat eene Commisfie van acht Heeren genoegzaam en merkelyk meer menageus voor 's Lands Finantien zoude zyn) is geprocedeerd geworden, zich af te zonderen van alle die Staatsieeden, welke tot de Conclufie zelve van de Propofitie geconcludeerd hebben a en zich op het ftuk der Nominatie van dezelve te voegen by de Ridderfchap en die Steden , welke zich ter Staatsvergadering daar tegen onverzettelyk gedeclareerd hadden.

Dat door dit gehouden gedrag van voornoemde Heeren Gedeputeerden dan ook geëffectueerd is, dat tot opgemelde gewichtige Commisfie benoemd is gev/orden, eene groote Meerderheid van zodanige Regenten , wier dikwerf gemanifesteerde denkenswyze een onverzettelyk fysthema heeft doen bly. ken , om zich tegens alle verbeteringen van ons vervallen Staatswezen te verzetten, en alle pogingen ten dien einde door de Vaderlandfche Regeeringen en verlichte Burgeryen in 't werk gefield, tegen te werken»

Dat dit gedrag van opgemelde Meeren Gedeputeerden de Ondergeteekenden te meer moet verbaazen, daar dezelve Gedeputeerden noodwendig hadden moeten penetreeren, dat het met den aart der zaken, met de intentie van U Edele Groot Achtb. door derzelver favorable Conclufie op de Propofitie

zei-

Sluiten