Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april. STAAT EN OORLOG. r?8;. 6$

zelve, .gemanifesteert met de billyke begeerte van die Burgerye , welker belangen hun gedrag moeten regelen, onbegaanbaar is, om doof hun votum te accedeeren tot die Staatsleden , welke zich uit alle macht tegen de Propofme der Stad Haarlem hadden geopponeerd, en aan welke Leden niets anders overbleef, dan om door eene zodam>e NoT'vV \ac°u ^ Ridderfchap geproponeerd is, de Vaderlandfche bedoeling van die Propofitie illuioir te maken, ja zelfs van een tegenövergefteld effect- te doen worden.

Dat dit gedrag van voornoemde Heeren Gede. puteerden zich in noch ongunfliger licht zal vertoouen, by de befchouwing, dat meergemelde Pm. politie van de Stad Haarlem , gegrond zynde op de daarby erkende billykheid en wettigheid van eenen redelyken Volks invloed op de Regeerinff het eene handtastelyke ongerymdheid moet involveeren , dat het opgeeven van eenige maximen om» trend dien invloed toevertrouwd word aan eene Commisfie, waar van de groote meerderheid dc billykheia en wettigheid van denzelven by herhaling heeft ontkend. 3

Dat hier door het groote oogmerk der Stad Haarlem, om door eene Staats-Commisfie den te r°cht op zyiie Vryheid jaioerfchen Nederlander te verzekeren , dat zyne wezendiykfte belangen in vertrouwde handen waren, niet alleen gedwarsboomd, maar zelfs daar door uitgewerkt is, dat de argwaan en het misvertrouwen noodwendig meer en meer moeten aangroeien en tot eene hoogte klimmen waar van de gevolgen van een onberekenbaar na! deel voor het lieve Vaderland kunnen zyn.

JDat het gedrag van opgemelde Heeren in dezen gehouden, nog meer U Edele Groot Achtb in. dignatie en afkeuring der brave Burgerye moet verdienen, daar het hun niet onbekend kor.de zvn dat zy geene bevoegdheid hadden , om door derzelve Stemming gilles toe te brengen wat (trekken konde, om dje principes van waare Vryheid testen

tevvvf/ï?rWe'ke d00r Ü Ede!e Grooc Achtbaare XXXVIil. deel. Ë teefo

Sluiten