Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72 APaiL. ZAAKEN VAN 1787,

van nu voordaan dezelve Krygsraad zal hebben haare vrye Deliberatie» over alle zaken tot haar gehoor ende, en dat het aan dezelve Krygsraad ingelyks zal vm /laan om by vacatuure van Colonels, en verdere Hoofd- OfficiersPlaatfen , zodanige Verkiezingen en Aan/lellingen te doen, ah zy in conformiteit van de Privilegiën, oude Cofiumen, Reglementen, en herkomens ten meesten nutte en welzyn va» de Stad zullen oordeelen te behoore». Het (laat dan volgens die zelve Publicatie aan U Edple Manhafte, om in den Krygsraad vryelyk te delibereeren , over alle zaken tot dezelve gehoorende; en echter hebben die Heeren Colonellen, Voorflanders van die Publicatie, ü Wel Edele Manhafte refpedabei Collegie die Vryheid willen betwisten ! dit Contrast is derhalven e'en uittlekend bewys van de willekeurige handelwyzen van opgemelde Heeren Colonellen, en van hunne eigendunkelyke interpretatien van die zelve Publicatie.

Maar, Edele Manhafte Heeren.' het conftcerd in de derde plaats al verder, dat deze Heeren Colonellen roet hun Adres aan het Hof van Juflitie niet ter goeder trouwe hebben geageerd , daar zy by hun Kequest om Mandament Poenaal, tegen de waarheid aan , hebben durven goedvinden te pofeeren, dac zy in de VergaderiDg van den Krygsraad den ai February laastleden gehouden, zouden hebben geprotefteerd , tegen de Continuatie van den Krygsraad , niet alleen, maar ook tegen alles wat daar inne verder mogte worden geproponeerd ofte geconcludeerd: Van dit Voorgeeven van een zodauig Protest, is niet alleen geen bewys voor handen, maar het gedrag door hen Heeren Colonelien gehouden, heeft zulks v3n zelve gelogenftraft; want hoe kan het met de gezonde reden — hoe met hun voorgeeven, en hoe , eindelyk, met den aard der zake overeen gebracht worden?

Dat zy Heeren Colonellen, aan den eenen kant, aan het Hof van Juliitie durfden zeggen te hebben geproLeiteerd tegen alles wat in de gecontinueerde eerfte Sesfie van den Krygsraad zoude worden ge. proponeerd- daar zy aan de andere kam zelve hebben

Sluiten