Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april. STAAT EN OORLOG- 1787. 7$

het recht van Renjotietcr confervatie der waardigheid en onafhankelykheid van U Wel Edele Manhafte Collegie, ter behouding van eene goede order in het zelve, en ter gerustftelling van de goede Burgerye, in deze te doen gelden. Dat dit recht ü Wel Ed. Manhafte ontegenzeggelyk competeerd, en dat daar van door L' Wel Edele Manhafte in meer dan één geval gebruik gemaakt is, toonen de Exempelen in dezen en in voorige dagen ; immers ü Wel Edele Manhafte hebben noch kortlings in derzelver jongst» leden gehouden Krygsraad hetzelve recht uitgeoef. fend met den Capitein Johannes Ciprianus van Ewyk te demitteeren. Dan een noch voortreifelyker voorbeeld, en dat van zeer Veel applicatie is, met het gedrag van de genoemde vier Heeren Colonellen,' door het inroepen van een onbevoegd Gerechtshoif, leveren Ons de voorige dagen, iu de Refolutien van de Edele Manhafte Krygsraad in den Jaare 1749 gehouden; Fredrik Vaster, Luitenant in een der Compagnten dezer Stads Schuttery, den Stadhouder hebbende ingeroepen over, en ter Zaken dat de Edele Manhafte Krygsraad de Capitein Henskes van zyn Post ontllagen hadden , en den Luitenant Gellink gederoirteerd ; werd daarom als een onwaardig Lid gedemitteerd, en geconfidereerd, als of Hy nooit Luitenant geweest was, met dat gevolg, in weerwil van zyn gedaan Protest, en beklag aan den Stadhouder, dat de Edele Manhafte Krygsraad al verder relolveerden , dat Heeren Colonellen by Heeren Burgemeesteren verzoeken zouden, om dezelve Fredrik Vaster, zo wel, als den Luitenant Gellink en zekere Advocaat Commelyn de Stad te ontzeg, gen, indien zy zich niet ftil hielden. Dit gebeurde Edele Manhafte Heeren, is een doorflaand bewys van het gering valeur dat de Krygsraad toen reeds Relde in het geufurpeerd vermogen van den Stadhouder, om zich met pure Domeftique zaken van den Krygsraad te immisceeren. Ja zelve bewyst het, welk een recht van Remotie de Krygsraad had en uitöeffende, tegen iemand die niets had gedaan, dan alleen den Stadhouder in te roepen.

Sluiten