Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o april. ZAAKEN VAN 1-87,

Goede Burgerye, en waar voor de brave Burgeryg aan. die Leden aile gevoelens van de hartelyklfe dankbaarheid toedraagt; dat deze twee overgeftelde werkingen in dezen Achtbaren Raad, indien zy Comparanten met behulp der goede Burgerye zulks niet tydig wilden voorkomen , baarblylselyk eene zo droevige uitwerking zouden veröorzaaken, dat het mistrouwen der Burgerye,'t welk noodwendig , door eene voortduwende onzekerheid over haare gewigtigfte belangen , reeds tot eene zeer groote maate heeft moeten klimmen, wel dra tot dat uitterfte zoude komen , dat 'er de fchroomelykite Toneelen binnen deze Stad te vrezen, ja onmisbaar te verwagren zyn.

Dat derhalven zy Comparanten, voor zich, voor voornoemde Schutters, en op aandrang van zo vee. Ie duizende hunner'Medeburgers en Stadgenoten, ter voorkoming van anders te dugtene onheilen , om zich aan geen onverantvvoordelyk verzuim fchuldig te maken, in de volltrektfte verpligtingen zyn, om zo voor zich, als voor voornoemde hunne Schutters, Medeburgers en Stadgenoten, te vergen en te infteeren, dat die Leden van dezen Achtbaren Raad, tegen wien het mistrouwen der Burgerye zich wel het meeste bepaald, zich van nu voortaan befchouwen, als omflagen van hunne Posten als Raden dezer Stad, ten einde daar door de anders zo zeer te dugtene gevolgen van dat mistrouwen, het welke het aanblyven van die Leden allergevaarlykst maakt, voor te komen.

Dat zy voor deze Leden van den Raad, welker aanblyven zy om voorzegde redenen thans ten uiterften gevaarlyk rekenen, houden de Heeren Mr. Fredrik Alewyn, Mr Willem Gerrit Dedel Salomcnsz., Mr. Joan Graafland Pieter sz., Mr. Mar ten Adriaan Beels, Hendrik Muilman, Comelis Munter, Mr. Nicolaas Calkeen, Franc van der Goes en Mr. Apollonius Jan Comelis Lampfins, en alzo dezelve van nu aan verklaaren en houden als gene Raaden dezer Stad meer te zyn, en dienvolgens infteeren, dat derzelver plaatfen, als door deze tusfchenkomst derBur-

ge.

Sluiten