Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

apbil. STAAT EN OORLOG. 1787. 8i

gerye opengevallen zynde, onverminderd de Privilegien dezer Stad ofte het recht der Burgeryein

lLTÏ-°%eUde> door den Achtbaren Raad ten allerfpoedigften met zo veele brave en by de Barïe

Sftn/trOUWde P^eTS ^rden aangevuld , en waartoe zy dus den Achtbaren Raad inftantelïï verzoeken te willen procedeeren ; terwvl zy Z den anderen kant op het plegtigfte veSren Z

nLÏZS16 dar°,Vaardig ^ ' 0- -etna*lleden niet te dulden, dat aan voornoemde Negen Heeren eenige hindernis, overlast, veel min perfoneel ?e

iyK van alle hunne Schutters , Medeburgers m

fef fneüttdneVeTgteD' ^ i»"8endeeI8SdS ten aiie tyde , als mannen van eer krascdaadia- r*> beveiligen en te befchermen , in die ffie vei. wagtmg dat de geheele Natie', zo wel a s voorif Heeren dezen flap der Burgèrye zal aanmerk n % lZe PI,«tn'a«'«e en noodzakelyke dTadvan ze fsbehoud, ter voorkooming van 's Lands wisfen val en ter nog tydige bewafring van dTgZJh pende Rust, Order en.Veiligheid in dTz^Z^gó

Verzoekende eindelyk nog de ComDaranfPn zich, voor voornoemde hunne SchlTtSs

fvT in^^^et^!rteD'dat dit ^^zsss:

iyK in de Notulen van dezen Achtbaren ft*** worde gemfereerd, op dat nu en altoo?Mvfc. £Ï de voornoemde Heeren Mr FrJkf* j» v »

Francjan der Goes^Mu Si^^J

en t &rgeru ?? StadSen°ten, vervuld vaö, geSSn en dankbaarheid voor dezen Achtbaaren LadTïaw

AAXV1I1. deel. F XfJJJ

Sluiten