Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mey. STAAT EN OORLOG. i7b>. 85

Staats-Leden op de meest gefchikte wyze geliefden te overtuigen van het gewigt der motiven voor de dringende noodzakelykheid van redres, en tot herftel van de zoo onontbeerlyke Rust, fiendragt en onderlinge Harmonie in deze Provintie. Deze, <*e. lyk ik vertrouwe allezints. welmeeneude' inzigten aan de Bondgenoten voorgedragen, worden dan te onregt door U Edele Mogende, gezegt, eenvoudig aaarop neer te komen , als of wy hierdoor bv Hoogstdezelven hadden willen klagen , dat eene zeer groote Meerderheid van deze Vergadering van haare begrippen niet heeft kunnen of willen afgaan om zig by die van eene zeer kleine Minderheid te voegen, en hare Staatkunde aan te neemen.

Ik zal hieromtrent maar eenvouwig remarqueeren dat, offchoon ik het ongeluk hebbe, van met eene zeer grote Meerderheid in myne begrippen in ziaken van Regeering te verfchiilen , ik dezelve evenwel gaarne aan het oordeel van een onpartydig' Publiek de eenigfte Regter tusfchen ons, Wil onderwerpen' terwyl ik my tevens vleye, dat de drangredenen! door my en andere Leden dezer Vergadering voor eene verbetering in ons Staats-weezen zoo meenigmaal voorgedragen, eindelyfc eens zullen bevonden worden, in de daad te berusten op de weezentlyke bevordering van den welvaart onzer Ingezetenen En ik durve ö Edele Mog. verzekeren , dat die Staatkunde der zeer kleine Minderheid in de Staatsvergadering van deze Provintie, ter goeder trouw geen ander doelwit heeft. Ook verftrekt het voor die zeer kleine Minderheid tot een groot genoegen van te hebben mogen ontwaren, dat duizenden van Burgers en Ingezetenen, waaronder zoo veele notabele en zoo veele kundige , welke met de zeer groote Meerderheid en zeer kleine Minderheid, dezer Vergadering, Leden van een en dezelfde Maatfchap. py zyn , deze Staatkunde der zeer kleine Minderheid, uitwyzende de meenigvuldige Addresfen toe reclame van Regten en Voorregten by U Edele Mog. ontvangen, met de daad openlyk hebben verklaard voor de haare aan te neemen.

F 3 Daar

Sluiten