Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mey. STAAT EN OORLOG. 5787. 89

derfcheid tusfchen de omftandigheden plaats heeft: en eindelyk wat deze Stad zelve betreft, de,menées, die noch dagelyks door de twee Voorftemménde Leden binnen dezelve worden gebruikt, doen ons de bïtterfte gevolgen van tweedracht en rustverftoring te gemoet zien; indien Conferentien van zulke een aangelegendheid alhier gehouden worden , en door een vry acces en reces voor een ieder, zonder de minfte exceptie, aan alle die gene welke niet door Ons ter Stad zyn uitgedreven, maar vrywillig, uit haat tegen de Burgery, en tot gemakkelyker executie hunner geprojecteerde geweldige mefures en finistre intrigues ver-trokken zyn, gelegenheid gegeven wierd onder Onze eigene proteélie en guarantie, op dien zeiven voet voort te varen: waarom Wy nochmaals op dit ftuk ten fterkften moeten blyven iafte.ren. En 3. Vorderen de roeergezegde Staats-Leden, dat alle de Provinciën Gecommitteerden ter Conferentien zullen zenden: Ons oogmerk is niet, Edele Groot Mog. Heeren, dit fustenu van hunne zyde in te treden; dan niet minder blyven Wy van Onze zydei.i het denkbeeld, dat eene billyke Mediatie vordert, de Mediateurs hunne Officien aan beide de parthyen aantebieden, ten zy men Ons als geen parthy zoude willen doen voorkomen, — iets het geen allen fchyn van billykheid in de Mediatie zoude wegnemen: Ook vleyen Wy Ons, dat ü Edele Groot Mog,, zo wel als de Heeren Staten van Overysfel en Stad en Lande, met Ons in het zelfde begrip zullen verferen, en tot acceleratie eener Mediatie, op billyke gronden geëntameert, Onze parthy zullen exhorteren, de Militie, waar mede zy zich als geënvironneert hebben, buiten het Territoir dezer Provintie te zenden: want waartoe kan dezelve immers dien. ftig zyn, dan om door eene gedurige alarme de tweedracht gaande te houden; daar intusfchen het Platte Land dezer Provincie jammerlyk door dezelve gedrukt word, en aan hunne brutaliteiten, gepleegt onder een woest Orange gefchreeuw, geëxponeerd F 5 is.

Sluiten