Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-

mey. STAAT EN OORLOG. 1787. 93

verftaan, dat den Generaal-Major van Rysfel zal worden aangefchreven, om zig naauwkeurig te informeeren, of en welke Officieren zich aan het gunt voorfz. is hebben fchuldig gemaakt, en daar van aan Hun Edele Groot Mog. verflag te doen ; als mede in het byzonder, om de Officieren, die door hem in het gemelde geval gevonden mogten worden proviuoneel en onvermindert het geen Hun Edele Groot Mog. zouden nodig oordeelen tegen hen te ftatuö. ren', van den dienst te dispenfeeren.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen hebben de Conclufie gecontradiceerd, en perfifteren by het Overnemen der Propofitie van het Perfoneel Befogne , om dezelve in de order nader te examineren, Confidererende gemelde Propofitie als een poincr. van dat gewicht, dat op dezelve by fimpele praïlec. ture niet kon geadvifeerd worden.

Waar tegen met geen den minllen grond zoude kunnen geailegueerd worden, dat de Heeren van de Ridderfchap en Edelen zich in de deliberatien van den 8 November 1786 niet hebben ingelaten, vermits zy daar door buiten tegenfpraak hun recht van over alle zaken , die Refolutie aangaande, en zelfs over zaken uit die Refolutie profluërende, vryelyk te adviferen, niet kunnen verloren hebben.

En welke allegatie derhalven van geen de minfte applicatie zyn kan op het voorhanden zynde geval, ,waar het niet op de' Refolutie zelve, maar op een nieuw object van deliberatie , by gelegenheid alleen van die Refolutie, en dus wel degelyk op een poiut van Overneming aankomt.

Referverende derhalven, zodanige Nadere Maatregulen, tegens het nemen van gemelde Conclufie, als zy te rade zullen worden.

De

Sluiten