Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo8 wet. ZAAKEN VAN 1787.

Wy vleien ons dat UEdele Groot Mogende deze offerte zullen gelieven aan te merken , als een blyk van onze aankleving , attachément en refpeft voor U Edele Groot Mog. 5 mitsgaders als een bewys, dat wy geen voornemen hebben, om ietwes hangende U Edele Groot Mog. deliberatien te willen innoveren.

Wy verlaten ons derhalven op eene fpoedige Electie door ü Edele Groot Mog. uit de hier nevensgaande Nominatien te doen ; op op dat onze Stad aan geen Regeringloos 8e« ftuur worde geëxponeerd, dewyl verfcheiden der Leden van onze Magiftraat, die hunnen tyd bebben uitgediend, na het tydflip van een volkomen ontflag verlangen en reikhalzen.

En het is in dat vooruitzicht, dat wy na de zichtbaarlte goedkeuring van den Allerhoogften over U Edele Groot Mog. pogin. gen en befluiten, in deze hachelyke en zorgelyke tydsomftandigheden te hebben afgefmeekt, ons met de fchuldigfte veneratie en de eerbiedigde aankleving noemen.

Edele Groot Mogende Heeren 1

(Onder ftond)

U Edele Groot Mogende gantsch Dienstwillige,

Burgemeesteren en Vroed. Schiedam fchappen der Stad Schie-

den 2 Mey dam. 1787.

(.Lager ftondj

Ter Ordonnantie van dezelve, (Was geteekent,)

» YSBRAND DE KOCK C. T.

Sluiten