Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rap mey. ZAAKEN VAN 1787.

lingen wederzeggen ; en zullen die voorfz. Supplianten gehouden wefen, den Onfen je* genswoordigen Octroyen te doen registeren, in Onfen voorfz. Reeckenkamer in Holland, alleer zy 't effect van dien fullen mogen gebruycken , ontbieden daaromme ende beuelen Onfen voorfz. Prasfident, ende Luyden van Onfen Raide ende Reeckeningen in Holland, ende allen anderen Onfen Rechteren Jufticiëeren, Officieren ende Onderzaten wien dit aangaan ofte aanroereu zal mogen haren behouderen, ende een van hun byzonder zoo hen toebehoren , dat zy de voorfz. Supplianten van dezen Onzen jegenwoordigen Oclroyen, oorlof ende Confent, ende van alle den inhoude van dezen in den maniere voorfz. doen laten ende gedogen„ rustelyk ende vredelyk genieten ende gebruiken , zonder henluyden te doen ofte laten gefchien, eenig hinder, letzel ofte moeyenisfe ter contrarie, want Ons alfoo gelieft, des t'oirconde hebben Wy Onfen Segel hier aen doen hangen, gegeuen in Onfe Stad van Brusfel den 14 dag van Januaryo, in 'tjaer Ons Heeren Duyfent Vyff-hondert ende feven ende twintich; ende van Onfen Rycken te weten van den Roomfchen, en Germanien 't negenfte, ende van Caltilien ende andereu 'c elffte.

Op de pleycke Hond, by den Keyzer in zynen Raide; ende was ouderteykent L. du fytiouil.

Ter zyde op de pleycke flond aldus, op ten 16 dag in Meye in 't Jaar Duyfent vyf Hondert ende acht-en twintig; zo zyn deze cpene Brieven van Octroye, navolgende heuren in houdene by Ordonnantiën van de Luy. den van Rekeningen in Holland, Geregistreert in 't 2 geluwe Registeren, rustende in der Kamere van der Reeckeningen; beginnende primo Meye, Anno 1527 fol. 41; Actum als voren, by my, en was ondertekent D.t D.w»»*i*

ende

Sluiten