Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mey. STAAT EN OORLOG. 1787. 135

en rechtmatige argwaan affnyden kunnen, die een en ander onderhevig gemaakt zoude kunnen worden. Door welke Commisfie de Supplianten eerbiedig vermenen dat aan het falutaire oogmerk van voorfz. tweede Lid der bovengem. Propofitie niet kan worden voldaan, en dus mee geen mogelykheid in deze Provincie herfteld, de rust en eensgezindheid, welke niet dan door het vertrouwen tusfchen Regenten en Ingezetenen op vaste gronden te vestigen, kan worden herfteld; Zylieden ook niet dan met het grootfte genoegen in 't zekere bericht zyn geworden, dat het hier bovengem. buiten last uitgebracht votum door den Raad der Stad Amfterdam is gedesadvoueerd en daar door het effect* van dien, en dus ook de qualificatie op de Leeden der overgemelde benoemde Commisfie is vervallen , waar omme en ook vermits verfcheiden derzelven zig van de aan hun opgedragen last hebben geëxcufeert, zy lieden Supplianten zich zyn keerende tot U Edele Gr. Mog., eerbiedig verzoekende, dat de aanftelling van eene Commisfie ter bereiking van het oogmerkvan het hier voor ter neder gefielde twede Lid der bovengemelde loflyke en heilzame Propofitie der Stad Haarlem , andermaal ter Tafel en in deliberatie vari Uw Edele Groot Mog. worde gebragt, en tot dezelve benoemt die Perfoonen, welke daar toe door Heeren Gedeputeerden der Stad Dordrecht op den voorfz, 30 Maart zyn geproponeerd geworden , ten einde alle verdeeldheden, door welke ons Vaderland op den oever van deszelfs ondergang is gebragt, geheelyk mogen ophouden, het zo onontbeerlyk vertrouwen tusfchen Regenten en Ingezetenen volkomeiyk en op onwrikbare gronden voor altoos herfteld, en daar door aan de Conftitutie en Regeeiingsform dezer Provincie worde gegeven die kragt en beftaanbaarheid, zonder I 4 wel»

Sluiten