Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t3$ mey» Z A AREN VAN 1787.

welke haare bloei en luifter nooit beftendig kan zyn.

't Welk doende, enz, (Onder ftond)

De Krygsraad der Stad Gouda, en ver«e dere Ofticieren van de Schuttery van gem. Stad.

In naam van dezelve,

CORNELIS VAN ALPHEN,

Secretaris der Krygsraad.

(Was getekend door 307 Perfoonen.)

Wy Ondergetekende Leden van het Genoodfchap van Wapenhandel, onder de Spreuk: Voor Onze Waarifte Panden, en verdere Burgers en Ingezetenen te Boskoop, yerklaaren by dezen ons volkomen te Conformeren rnet het rlequest, door Burgers en Ingezetenen der Stad Gouda, aan de Edele Gr, Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland te prjefenteeren , inhoudende verzoek, dat de aanftelling van eene Commisfie, ter bereiking van het oogmerk van het tweede Lid der Loffelyke en Heilzame Propofitie der Stad Haarlem , andermaal ter Tafel in ^Deliberatie van Hun Edele Groot Mogende worde gebragt en tot dezelve benoemd die Perfonen, die daar toe door de Heeren Gedeputeerden der Stad Dordrecht, op den 30 Maart zyn geproponeerd geworden, alles ten einde als by gemelde Requeste breder is gemeld, 'A&iim Boskoop den 30 April 1787.

(Was get, door 46 Perfonen.^

Sluiten