Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MRY. STAAT EN OORLOG, 1787. -43

digde Regten van Burgeren en Ingezetenen eenen gevaarlyken indragt te doen? Is het niet onlochen. baar, dat hieruit zyn ontdaan de verregaande verwyderingen in het midden onzer, een allergevaarlykst wantrouwen by de, Ingezetenen op hunne Regenten ; jaa bet ongelukkigfte , dat immer aan Vrye Ingezetenen kan overkomen ? Kunnen of mogen onze Ingezetenen omtrent dit alles en nog zoo veel grievends daarenboven, onverfchillig blyven? Kunnen Regeeringen en Ingezetenen in de Steden zeggen, dat derzelver byzondere Regten en Privilegiën onaangeroerd zyn gebleven? daar het evenwel vast flaat, dat nog onder het Hertoglyk beftier, nog na de af'zweering, de Heeren Staten alle de vereenigde Regten des Volks hebben bezeten , wyl daardoor der Steden byzondere Regcen geheel zouden vernietigd zyn , dat door de Unie en andere overeenkomsten wederfproken word; nimmer hebben Ridderfchap en Steden hare Regten en Privilegiën aan de Provinciale Staats-vergaderingen overgegeven , maar veeleer dezelve aanbevolen ter befcherming en handhaviag. Zulk een opdragt en overgave der onwaardeerbaarfte Voorregten heeft nimmer plaats kunnen hebben , als zynde het een ftelregel in ons Staats-regt, dat Regten en Privilegiën niet aan de Regeeringen, maar aan de Ingezetenen behoren, dewyl alle overeenkomsten en verdragen niec alleen ten overftaan der Regeeringen, maar wel uitdrukkelyk met goedvinden der Burgeryen gemaakt zyn.

Kan 'c al verder aan de Burgers en Ingezetenen onverfchillig zyn, door wien dezelve beftierd worden? Blykthet nietionwederfprekelyk, dat de Vooryorften zelve zig met de aanftellingen der Regenten in de Sceden nimmer hebben mogen bemoeijen; maar dat het Voorregt, om eigen Regenten in de Steden te verkiezen, zoo oud is, als de Steden dezer Provintie zeiven zyn? Is het gevolglyk voor Burgers en Ingezetenen niet grievende,, van dit Voorregt verdoken te zyn, en zelfs te moeten aanzien, dat aaar goedvinden de thands voc/rgefchreve palen ten

op*

Sluiten