Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ió4 mey. Z AA KEN VAN 1787.

termen van de zoodanigen, dewelke uit hoofde der Capitulatien een wettige aanfpraak op bet genot der volle Penfioenen bonnen maken. Terwyl ook het voorfz. favorabel Rapport op geen gewichtiger Redenen of gronden gebouwd werd, dan dat de meergemelde Officieren terzake van de hoger rang, die zy thans bekleden , verhinderd werden by hunne refpective Regimenten dienst te doen; edoch eene alleguatie , welke in allen gevallen van geen verdere of andere uitwerking kan zyn, dan ten aanzien van de Excedenten of Surplufen, met welke de volle Penfioenen het Moncant der by hun thans genoten werden de Traétementen te boven gaan , en zulks ter tyd toe, dat zy de voorn, hooger qualheiten by hunne Regimenten ejfeStivelyk verkregen zullen hebben; Op welke alzins billyke en rechtmatige voet Hun Edele Groot Mog. dan ook vermsenen, dat de Penfioenen voor de meergera. Officieren gereguleert zouden behooren te worden. . V. En laatfielyk, dat op die ftaat gebracht is het Tractement voor een Major by het vierde Battaillon Artilleristen, welke Post, zo min op het Plan van augmentatie van den Jare 1784, als op de twede Extraordinaire Staat van Oorlog van den Jare 1705, te vinden is, en welke, als geheel nieuw en voor 's Lands dienst van geen volftrekte noodzaaklykheid, zeer gevoeglyk gefpaart zou bunnen worden. Terwyl Hun Edele Groot Mog. wyders moeten obferveeren, dat by de Raad van Staate geomieteert zynde eenige melding te maken van de Soldyen der Manfchappen, welke noch overgebleven zyn uit het Plan van Augmentatie, waarmede de Armée van den Staat op den 15 Dec. 1784 is vermeerderd, die Omisfie by eene nadere Misfive van den Raad van Staate wel is geredresfeerd geworden : Edoch, dat Hun Edele Groot Mog , verre van langer in de continuatie van een Post van dien aard te bewilligen,

Sluiten