Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mey. STAAT EN OORLOG. I787. 167

der Unie aan de Leden opgelegt , zich zo verre zouden laten vervoeren, van de last der voldoening aan de Hoofd-Objecten der meergem. Excraordinaris Staat van hunne fchouderen aftefchuiven, Hun Edele Groot Mog. zich van hunne zyde niet langer zullen kunnen weerhouden van zodanige gepaste maatregulen daar te ftellen, als , in dat geval, o;ivermydelyk zyn zullen, om het voorheen zoo heilryk en vrugtbaar, dan thans van de primitive inrichting geheel afgeweken Verbond niet verder tot een grievend bezwaar en eene onverdraaglyke last voor Hoogstderzelver Provintie te doen ftrekken,

Dat Hun Edele Groot Mog. wyders met betrekking tot de continuatie van de Ordinaris Staat van Oorlog niet zonder de hoogfte gevoeligheid ontwaar, werden, dat, daar de Confenten van deze Provincie in de fuccesfive Ordinaris Staat van Oorlog al zedert een geruimen tyd telkens gepaart zyn geworden, met de ernftigrfe reprefentatien over de verregaande traagheid en fchreeuwende agterheid der andere Bondgenoten in het ftuk der contributien tot de zoo nodige inflandhouding van 'sLands Zeemacht, die herhaalde reprasfentatien echter tot dus verre van zoo weinig ingang zyn geweest, dat daarentegen de zaken thans tot dit uiterfle zyn gekomen , dat verre de meeste Provinciën, afleggende alle zorg voor'sLands navale Macht, met welke nochtans de ganfche Republiek moet ftaan of vallen, door hun gedrag niet onduidelyk het aanhoudend voornemen aan den dag leggen, om alle betalingen tot een , met de gewichtigfte belangen van het dierbaar Vaderland Zoo nauw verknocht onderwerp, op alle wyze te ontduiken, en het bezwaard Financie-wezen dezer Provincie, door welke alleen in het gepasfeerde Jaar een fom van over de twee en veertig Tonnen Gouds tot de Marine is opgebracht, onder die last geftadig te doen bukken.

Dat, gelyk eene nandelwyze van dien aart geen geringe invloed moet voortbrengen op de contributie dezer Provincie, met opzicht tot de Landmacht, Hun Edele Groot Mog. mitsdien zwarigheid L 4 moe-

Sluiten