Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19» mey. ZAAKENVAN 1707.

gewezen , gelyk mede nopens al wat betrekkelyk in die Misfive voorkomende, zaken en Materiën aan 'sLands Academie mogte zyn voorgevallen, wyders met authorifatie, om van zulks zodanig met de daar jn gecomprehendeerende Perfonen te handelen, als dit Collegie, na verëisch verfchuldigd.

Waarop gedelibereerd en geconfidereerd zynde,-, dat tot het w|lzyn en de bevordering van den bloei en den luister der Academie volftrekt nodig,is, dat de Profesforen, Studenten en andere Leden van de Academie, zich houden buiten de Politieke gefchillen, thans zo ongelukkig in de Republiek fubiifteerende, is goedgevonden en verftaan, allezins goed te keuren de pryswaardige zorge der Heeren Curatoren van de Acadenve, betoond, en ciaar en tegen de gedragingen, van de Profesforen Manger, Valekenaar en van Koten, en wel inzonderheid van den Profesfor Coopmans, als nadeelig voor den bloei en luister der Academie af te keuren.

lin vervolgens gedelibereerd zynde, op de middelen van voorzieninge in het toekomende, is dieu aangaande met overleg der Heeren Curatoren goedgevonden en verftaan, de vier Profesforen, Studenten en andere Academifche Burgers , die Leden of Honoraire Leden van 't Vrycorps of van de BurgerSociëteit zyn mogten, te ordonneeren, zo als dezelve geordonneerd worden mits de&cn, om kun Lidmaatfehap van 't Vrycorps en ae Burger Sociëteit te franeker, binnen den tyd van agt dagen, na dat deze Ordonnantie ter hunner kennisfe zal gekomen zyn te ver* laten, en vervolgens van zaken, en ingevolge de (tand, en het beroep van ieder derzelver verftaan zoude te behooren, en eindelyk met Qualificatie , om met Communicatie , en overleg der Heeren Curatoren voorfz. de efficacieufte en kragtdadigde middelen te beramen en daar te ftellen , ter voorkominge, dat niepdtei onaerwys en de Studiën werden geïnterrumpeerd en verhindert, door zaken waar door de Profesforen niet zyn beroepen, nogte waar toe de jonge luiden, door hunne Ouders of Voogden na de Academie ayn gezonden.

En

Sluiten