Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mey. STAAT EN OORLOG. 1787. «05

willen onderworpen hebben. — Doch dat evenwel de Heeren van de Ridderfchap niet9 hebben kunnen te voorfchyn brengen tot wederlegging of rescontre van die. onwrikbare Staatsmaxime, welke by de Contra-Aantekening der 12 Steden op dit refpecf is ingeroepen , en .welke als niet wederfproken by dezen word geïnhaleerd; zynde zoo gefundeerd in het wezen der Souverainiteit, dat men , door dezelve in twyffel te trekken , alle denkbeelden van Oppergezag wegneemt.

Dat trouwens, zoo dra Hun Edele Groot Mog. meenden, of foupconneerden, dat de Heer Capitein ■ Generaal tegen de Hoogheid van de Provincie, en tegen de VJryheid van de Ingezetenen gevaarlyke ondernemingen mediteerde, (het geen juist de grond der Sufpenlie geweest is, en zonder uitftel een prompte vooorziening vereischte) Hun Ed. Groot Mog. zelve alleen, en niet eenig Collegie van Juftitie bevoegd en verplicht waren te beoordelen, wat daar tegen behoorde in 't werk te worden gefteld, als zynde aaar in het Opperbeftier en het Beleid der gemene zaak, 't welk ten eenemaal onvervreemdbaar van de Souverainiteit is, zoo esfentieel gelegen, dat men opentlyk toond aan Hun üd. Groot Mog. alleenlyk den naam van Hoge Overheid te willen laten , maar in der daad Huogstderzelver Gezag beneden dat van den geringlten Souverein cies aardbodems te vernederen , en geheel te willen vernietigen, warneer men durft vergen, dat in gevallen daar het aankomt op de Dcfcherming van het Land tegen ondernemingen van geweld, Hun Edel - Groot Mog zich, als de parthy van Hunnen stadhouder, zouden moeren onderwerpt n aan de Julli ieele uitfpraak van een Rechtbank , aan wims oordeel langs dien weg zou verbleven worden de bepaling , wat

'cr

Sluiten