Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEY. STAAT EN OORLOG. 1787. ao/

concurreerd; zoo dat het bezwaar wegens het furcheren dezer erffelyke bediening (indien het zelve tegen eenig Lid geallegeerd kon worden, des geenzins) zoo wel zou redunderen ten laste van de Ridderfchap, als van de Steden.

Doch dat daarenboven het erffelyk recht omtrent dit ampt, gelyk ook omtrent het Stadhouderfchap , wel een faveur is voor zyn Hoogheids Defcendenten, als hebbende daardoor de expectance, om Hem in die Charges te fuccederen, maar dat het geenzins aan den Capitein-Generaal of Stadhouder voor zich zei ven, eenig meerder recht of gezag geeft, veel min Hem in zyne functie independent maakt van de Heeren Staten, zyne Committenten , en zynen wettigen Souverein , by wiens goeddunken hy daarin fungeren, en werkzaam zyn moet; terwyl het van een zeer gevaarlyk uitzicht zoude zyn, indien de Capitein-Generaal, om dat men zyn Huis met gunden overladen, en zelfs de fuccesfie in zyne Charges aan Zyne Nakomelingen toegezegd heeft, oordeelen mocht, door die zelve overmaat van weldadigheid gefteld te zya buiten het bereik van 't Oppergezach, in zo verre, dat hy, wanneer hy eenige gevaarlyke ondernemingen entameerde, of prepareerde, daarin niet zou mogen tegengegaan en bedwongen worden door den Souverein , van wiens goeddunken hy dependeert, en die als Hoge Overheid bevoegd en verplicht is de Bediening, waartoe zy hem ten nutte van den Lande Gecommitteerd heeft, te furcheeren, en te doen ftil ftaan; zo dra zy oordeelt, dat de Exercitie daarvan voor 'sLands Hoogheid en der Ingezetenen Vryheid gevaarlyk zoude

zyn: zynde dit praciefelyk het geval,

waarin Hun fidele Groot Mog dezer dagen hebben geverfeeid, en genoodzaakt zyn geweest, van dit hun Oppergezach gebruik te

ma»

Sluiten