Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mèy. STAAT EN OORLOG. 1787, a0$)

het mogelyk was , dat Zyn Hoogheid zülkè geweldige plans tegen deze Provincie formeerde , en dat zy wegens die mogelyke gevolgen niet aanfprekelyk wilden zyn; doch dat naderhand het kwaad, 't welk rrien gevreesd had, narnelyk de dadelyke voortgang van het het Militair geweld tot in deze Provincie, niet hebbende plaats gegrepen , Zy Heeren van de Ridderfchap daardoor de onfchuld van den Heer Stadhouder ten klaarden hadden gedemonftreerd gevonden.

Dat nochthans zy Heeren Gedeputeerden niet kunnen penetreren, hoe men uit het niet Voortgaan van het begonnen geweld betluiten kan , dat de opgevatte vrees ongegrond zoude zyn geweest, vermits men de afwending van het dreigende gevaar veel eer, onder den Zegen van God Almachtig, aan hec gewenscht effect, der maatreguleh van Hun Edele Groot Mog, moet toekennen, dan dé exiltentie der veriedelde ontwerpen daarom in twyffel trekken;

Dat Zy Heeren Gedeputeerden by dé con; tra-Aantekening der 12 Steden breder gedei tailleerd hebbende de bronnen , waaruit het opgevatte wantrouwen omtrent Zyn Hoogheid laatstmaal gefproten is, zich daartoe by dezen wei expresfelyk refereren en al het zelve inhxrerende als noch geen zwarigheid maken aan de pofteriteit te laten beöordeelen;

Of Zyn Hoogheid, door de Provincie Gelderland, op een tyd, dat de andere Provin. cien van Militie byna geheel ontbloot waren, met eén gröot gedeelte der Armée van dezen Staat op te vullen , en zich dus te Rellen aan het Hoofd van een goed aantal troupes , om en by zich opzettelyk verzameld , niet even daardoor veel ombrage heeft moeten verwekken, en alle cördate en gevVvtë0** Staa£sleden noodzaken, om op zyrie XXXVitL DEEL. O gé.:

Sluiten