Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ME*. STAAT EN OORLOG. tjsf. ail

ook op het ogenblik, toen die gebeurtenis, fen, welke het gehele Land beroerd hebben ZnC5 ID harke .^"'Iyke gedaante vertoonden* en de waarheid nog door geen kunst bezvS was, by de meeaten gene de minfte haïfitarie ontmoet heeft, de Heeren van de Riddfrfcha J evenwel thans zig tegen de kracht de coS viftie fchynen gewapend te hebben, Sar «y met alleen het gepleegde geweld omtrent dl Steden Hattem en Elburg zelf, maar ook

frJ°fh&ds gedraS d™omrlm trachten te defenderen, en te roemen, "«-«ren

Dat trouwens de Meerderheid van de Ridderfchap met empresfemént verzeke-t dat hetdmdelykgebkken en gedemonflreeu zoudlvm dat hec geval van die Steden niet anders dan een feiteiyke opftand en rebellie is geweest" en dat het occuperen Va,, dezelve door MilU aire macht, wel verre van naar dwin'landï te zwemen, in tegendeel als een ^ar VOor dezelven moet worden aangemerkt.

L'at nochtans zy H,eren Gedeputëerderi naar die voorgewende demonflratie eener rebellie gezocht hebbende, erkennen rnoes. ten dat zy dezelve nergens, noch in het Manifest van de Heeren Staten van Gelderland van den 16 Sept. i786, „och in hét a . daar gepubliceerde Placaat van Amnestie ™„ den i; derzelver Maand daaraanvSde" noch in de laatstgedane aantekening vande R dderlchap hebben kunnen ontdekken, maar alleenlyk bevonden , dat alles wat ren E der Stad Elburg afzonderlyk geallegeerdl beftaat ,n het weigeren der Publ c?ie vari seker verbod tegen het presenteren Van Jd-

Dat zy Heeren Gedeputeerden by dezen ?antZd ^ dèCidereD.' noch aan de*S aan de Stedelyke Rechten van gem. Stad

O 3

Sluiten