Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

314 mw ZAAKEN VAN 1787,

met 'er daad hebben plaats gehad; gelyk deze affirmatie voorkomt in de Misfive door den Magiftraat en Gezworepe Gemeente aan Hun Edele Groot Mog. gefchreven uit Elburg den i September laatstleden, en te vinden in deze Registers op dèn 4 September daar aan volgende. ■— Zynde het wyders ook publicq bekend geworden, dat zelf die Leden van den MagiRraat, die van hunne twee Mede-Radens en van de Gezwoorene desfentieeren, by zekere Refolutie in de maand Maart van 't vorige jaar de Wettigheid van die Gecombineerde Vergaderingen allervolledigst erkend en gedeclareerd hebben , geene andere dan zulke Gecombineerde Vergaderingen van Raad en Gemeente te kennen, maar in dezelve de Gemeente aan te merken , als één Lichaam met den

Magiftraat uitmakende. Terwyl ook door

opentlyke daden de Wêttigheid en het gezag van die Gecombineerde Vergaderingen, fpeciaal in deze materie erkend is, wanneer meer dan één van die Magiftraats - Leden , welke anderziDts van de Meerderheid van Raad en Gemeente disfentiëerden, nochtans uit krachte van den last door Raad en Gemeente hun daartoe gegeven, tegen het arrelteeren der boven, gem. Staats-Publicatie ten Landsdage, namens de Stad Elburg geprotefteert hebben. — En , offchoon men naderhand getracht heeft het Conjlitutioneele Recht van de Gezworenen in dezen te betwisten, dat nochtans zy Peeren Gedeputeerden , zonder de quaestie over dit point by dezen te beflisfen , geen zwarigheid maken te declareren: dat zy niet de miiilte reden kunnen vinden, waarom het houden van zulke Gecombineerde Vergaderingen , 't welk faEto zoo veel jaren ongeftoord heelt plaats gehad, juist in dezen tyd een refcilie zou geworden zyn, of waarom men de handelingen van de meerderheid van Raad sn Gemeente, gecombineerd vergaderd, niet

Sluiten