Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ui8 mey. ZAAK EN VAN ^787.

beftaan uit acht Magiftraars-Leden, maar uit den Magiftraat of Raad met en benevens de Gezworene Gemeente; ten dien effedte, dat (gelyk te voren getoond is) Raad en Gemeente gefamentlyk de Regeering der Stad uitmaakten , en dat mitsdien daar de Meerderheid van Raad en Gemeente, gecombineerd vergaderd, zich tegen het innemen van Guarnifoen geöppofeerd heeft, de bezetting van de Stad notoirlyk in weerwil van de Regeering

gefchied is. Dat ook de Regeeringen

der beide Steden, zo wel Elburg als Hattem, weinig dagen voor dat dezelven door de Militie zyn ingenomen , hun tegenzin tegen 't ontfangen van Guarnifoen getoond hebben in twee onöerfcheidene Mislives , uit naam van de Regeeringen , op een legale wyze, door de refpective Stads Secretarisfen ondertekend , en by Hun Edele Groot Mog. op den 4 September laatstleden ingekomen. — Dat daarenboven de Protesten, van wege de beide Steden ten Landdage tegen het zenden van Militie gedaan, den tegenftand der Regeeringen daar tegen op het allerduidelykst en folemneelst manifesteren. -— Maar vooral dat dit point, fpeciaal omtrent de Regeering van Elburg tot eene complete demonftratie gebracht wordt door het Extracl uit het Refiliatie-boek der Stad Elburg, 't welk by de bovengemelde Misfive aan Hun Edelé Groot Mog. toegezonden, en in deze Registers op den 4 September laatstleden te vinden is , waaruit blykt, dat by het 10 point der Refolutie van den 26 Augustus de Gecommitteerden van gemelde Stad ten Landdage gelast zyn, tegen alk bezetting van dezelve met Militie te protesteren, en te declareren, dat, wyl Magi' firaat, Gemeente en Burgery, by refpeeïive Refojutien en Addresfen zich daartegen gedeclareerd hadden, zodanige demarche zou worden befchouwd als een daad van geweld.

Sluiten