Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

326 mey. ZAAKEN VAN • 1787.

dere Contra. Aantekening , zonder daarom* trend vooraf van de intentie van de Heeren hunne Principalen geïnformeerd te zyn.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Rrielle hebben geïnhsereert derzelver Aantekening op de Refolutien van den 32 en a8 September, 6, 18 en aó Oftober en 29 Nov. laatstleden gedaan.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Hoorn, hebben geïnhajreert het Advis van de Heeren hunne Principalen en derzelver Aantekening op de Refolutien van den 32 en 28 September, 6, 18 en 26 Oef ober en 29 Nov. laatstleden gedaan.

CX. Misfive van Gecommitteerde Raden over hun venigte op een Propofitie van den Fiscaal Luyken, nopens een voornemen van Burgers en Ingezetenen van den Briel, om in . hunne Wapenoefeningen zich met Orange Cocardes te ver fleren: met exhibitie van befcheiden dien aangaande. In dato 12 Mey 1787.

Ontfangen een Misfive van de Heeren Gecommitteerde Raden, gefchreven in den Hage den 11 dezer, waarby kennis geven van Hun verrigte, op een Propofitie door den Advocaat-Fiscaal van Hun Édele Groot Mog. by Hun Collegie, den 28 der voorlede Maand gedaan, omtrent het voornemen eeniger Burgers en Ingezetenen der Stad Brielle om daags dsaraan , by derzelver offeningen in den Wapenhandel zig te verfieren met Orange Cocardes, en van de refcriptie daarop van Burgemeesteren derzelve Stad, mitsgaders van de befcheidens, concernerende de gem. ouverture door gem. Advocaat-

Sluiten