Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mey. STAAT EN OORLOG. 1787. 4*7

Fiscaal huo zedert geëxhibeert, welke zy bereid waren in originali aan Hun Edele Groot Mog. te exhiberen, ten ware Hoogstdezelven Hun mogten Quaiificeeren, dezelve te Rellen in handen van den Bailliuw der Stad Brielle, om daar van Arnptshalve employ te maken; breder hierna geïnfereert.

Fiat Infertio,

Waarop gedelibereerd zyndë , is goedgevonden en verftaan, dat, met approbatie van hetgeen door de Heeren Gecommitteerde Raden ter zaake voorfz» is verrigt, de voorfz. Misfive zal worden geëxamineert door de Heeren Gedeputeerden der Stad Haarlem, en verdere Hun Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot de zaaken van de Juftitie, en de Vergadering daarop gediend van derzelver Confideratieti en Advis, en is dien onvermindert, Copie van het laatfte Lid derzelve verzogt door de Heeren van de Ridderfchap en Edelen om dezelve in de Ordre nader te examineren, en door de Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Brielle, Hoorn, Enkhuyzens Edam en Medemblik , om daar op te verftaan de intentie van de Heeren hunne Principalen.

edele groot mogende heeren 1

Op den 20 der voorleden maand is aan Ons, direct na dac U Edele Groot Mog. Vergadering gefcheiden was, door den Advocaat-Fiscaal van U Edele Groot Mog. by Ons Collegie .voorgedragen , dat eenige Burgers en Ingezetenen der Stad Brielle zouden nebben voorgenomen, om daags daar na, .by gelegenheid van derzelver Oeffeningen in den Wapenhandel, zich té verfteren met Orange Cocardes , mitsgaders dat daarvan onder de hand kennisfe was gegeven aan ee« voornaam Staacs-Lid, die zulks des avonds te voren aan de attentie van hem Aavccaac Fs§< P fl casi

Sluiten