Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' 330 MB*j ZA AKEN VAN 1787,

anderen kant tentamina gedaan waren, om zulks op den volgenden Zondag, voortgang te doen hebben; En laatftelyk noch deze en gene hem Advocaat-Fiscaal gefuppediteerde Bsfcheiden, om te dienen tot bewys, dat niet alleen omlheeks van gem. tyd diverfe verbodene Vercierfelen van Orange-Coleur binnen de Stad Brielle waren gedragen, mitsgaders door zekeren Kaerel op ftraat Orange boven was geroepen; maar ook, dat aldaar door diverfcne van de Burgers, tot het voorn. Corps behorende, in volle Wapenrusting gebrilleert wierd met Orange Kwasten aan de Zabels, dat de Knecht van het Witte Burger-Vaandel op den 21 der voorl. maand April gezien was met een Oranje Cocarde in de hand, en met een Orange Lint aan deszejfs pypebcs, en dat wyders op den aó daar aan volgende, ten huize van den Knecht van het Orange Burger-Vaandel, een Orange Cocarde was gebracht geworden : Alle welke Befcheiden Wy bereid zyn in Originali aan U Edele Groot Mog. te exhiberen, ten ware ü Edele Groot Mog. mogten goedvinden Ons te quaiificeren, om dezelve te «ellen in handen van den Bailliuw der Stad Brielle, om daar van zodanig employ te maken, als dezelve Amptshalve zoude mogen vermeïien te behoren. Waar meede,

- Edele Groot Mogende Heeren\ zullen Wy God Almagtig bidden, U Edele Grcot Mogende te willen houden in zyn Heilige Prote&ie. Gefchreeven in den Hage den 11 Mey 1787.

(Onder ftond,)

Uw Ed. Gr. Mog. Dienstwillige, De Gecommitteerde Kaaden van de Staaten van Holf Lager ftond) land en WestvrieslandTtr Ordonnantie van dezelve,

^ Was getekend) A. j. aovER.

Sluiten