Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«34 mey. ZAAKEN VAN 1787.

zouden konnen diecen , om het waggelend en genoegzaam verbroken Gebouw van het Bondgenootfchap ltaande te houden, en alzulks om denzelven Generaal-Major van Rysfel fpoedig zodanige ordres geven, dat alle Troupes uit het Hollandfche Cordon van het Territoir dezer Provincie worden geweert, en die airede tegens alle orde en ftrydig mee alle gronden van het Bondgenootfchap daarop zich mochten bevinden, met 'er daad zich daarvan te rugge begeven, en verhindert zulks wederom te doen.

Wy hopen dat U Edele Groot Mog. als noch met Ons wel zullen willen medewerken tot herftel van de rust en orde binnen deze Provincie, waartoe U Edele Groot Mog. lichtelyk zullen kunnen begrypen, dat de violente middelen by hem Generaal-Major van Rysfel in 't werk gefteld ofte ook op den Naam der Utrechtfche Burgers niet wel te zullen kunnen coöpereren, maar veel eer de verbittering vermeerderen , alles onherftelbaar in verwarringe brengen , en niet eer de rust herftellen , dan na dat de ganfche Provincie geruïneerd, het Bondgenootfchap verbroken en de Ingezetenen totaal geruïneerd zullen zyn : Wy imploreren op dit alles U Edele Groot Mogende ferieuste attentie, welke niet zal kunnen nalaten, zo Hoogstdezelve ter liefde van het Vaderland en behoud der Unie noch vermenen iets te moeten doen, dit alles te confidereren, en dan twyrfelen Wy ook niec of U Edele Groot Mog. zullen allen lhconftitutionele flappen by vervolg voorkomen, én die reeds gedaan zyn op het fpoedigfte herftellen.

En hiermede,

Edele Groot Mogende Heere», Byzondere Goede frUnaen, Nagebwen en Bond'

genotenl

bevelen Wy U Edele Groot Mogende in de protectie van God Almachtig , dien Wy bidden Dezelve te cofiferveren ia goede en voorfpoedige Ke<

Sluiten