Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEY. STAAT EN OORLOG. 1787. 237

op de gemakkelykfte wyze te doen, nochtans zoo , dat gezorgd werde de Manfchappen beiioorlyk gehuisvest worden, en vooral goede opzicht over de Sluizen aldaar te houden, en zorg te dragen, dat van dezelve , tot onderwater zetten van de Provincie geen gebruik worde gemaakt. En hier mede &c. Gefchreven te Amersfoort den 8 Mey 1787.

VCXII. Misfive van de Staaten Generaal aan de Staaten van Holland, om njet te begeven de Militaire Vacatures daarby vermeld, met nevensgevoegde Stukken. In dato 13 ^ Mey 1787.

EDELE MOGENDE HEEREN!

T\. Macdonald, Major van het Regiment van den Generaal-Major Staart , des Borgnes Lieutenant-Collonel van het Regiment van den Rhyngraaf vanSalm; eenige Officieren van het Regiment Infanterie van den Generaal-Major Pallardy, van Raasvéld, Lieutenant-Collonel en Commanderende het eerfte Battaillon van het Regiment Infanterie van den Generaal-Major Dundas; des Vilattes, Colonel Titulair Major en Capitein van een Compagnie ia't Regiment van den Generaal Major Pallardy, hebben by Ons op heden by Misüven en Requesten aan Ons te kennen gegeven de groote verlegendheid, waarin zy zich bevinden ,' door de ftrydige ordres , door U Edele Mog. en door Ons en den Raad van Stare aan haar gegeven; zoo als ü Edele Mog, uit de Misfiven en Requesten copyelyk hier nevens gevoegt, breder zullen gelieven te zien.

De voorfz. Misfiven en Requesten door de Heeren Onze Gedeputeerden en Gecommitteerden uit den Raad van State geëstamineert, en daar van Ons rapport gedaan zynde, kunnen Wy niet ledig ftaan aan U Edele Mog. te reprefencerén dat Wy by gele.,

gen.

Sluiten