Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEY. STAAT EN OORLOG. 1787. 245

wanneer Wy aan het bevorens gemelde Patent niec obediëren , de fchadelykfte gevolgen daar van te duchten zyn, en aan de andere zyde, het zelve na. komende, wederom te vrezen hebben de poenaliteit in gem. Refolutie van Haar Hoog Mog. vervat, van namelyk geconlidereert te zullen worden als ongetrouw aan den Eed door Ons aan den Lande gedaan en deswegens ter verantwoording geroepen te zullen worden.

Ik en de brave Officieren, onder myn Commando thans ftaande, penetreren zeer wel het gewicht van den Eed, by voorfz. Refolutie Ons herinnerd, gelyk ook van de Orders in dezelve vervat; dan daar niet alleen, en byzonder de gemeenen, van zodanige middelen van beftaan voorzien zyn, dat zy, door het niet nakomen van dit Patent, ontftoken wordende van de Soldy, zich zouden kunnen generen , kan ik niet nalaten deze hooggaande verlegendheid aan U Edele Geb. te kennen te geven, met ootmoedig verzoek van daar van ter Vergadering van Hun Hoog Mog. een fpoedige Communicatie te willen doen, en te effectueren , dat Wy, het bovengem. Patent obediërende , irreprochabel gefteld worden aan Onze aan den Lande gedane Eed , en aan de Orders by evengem, Hun Hoog Mog. Refolutie vervat, of dat Wy, aan de nakoming van het voorgem. Patent Ons excuferende, mogen worden opgenomen in de hoge en byzondere Protectie van Hun Hoog Mog., en dadelyk mogen ondervinden , dat de gevreesde , en door de Staten van Holland bedreigde inhouding der Soldy, op eene andere wyze vergoed werde, en daar toe de nodige Ordres mogen worden gedepecheert.

Ik bidde om hier omtrent met Uw Wel Edele Geboore Orders en Coniideratien ten fpoedigften vereerd te mogen worden; terwyl ik voorts de Eer heb &c.

Wel Edele Geboren Heerl &c. Gorinchem den 12 Mey 1787. (Was getekend)

J, S. B, DES BORGNES, LieUt. Col.

Q. 3 Aan

Sluiten