Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mey. STAAT EN OORLOG. 1787. 251

land en West-Vriesland, rnet aanfchryving om het Commando van het Regiment Infanterie van den Generaal-Major Pallardy aan den hem in rang volgende Hoofd-Ufficier overtegeven, wordende hy Suppliant daarby provifiuneel van den Dienst gedispenfeert.

Waarom hy Suppliant de Vryheid neemt zich te keeren tot U Hoog Mog. met reverentelyk verzoek, dat het U Hoog Mog. gratieufelyk behaagen moge hem Suppl. te "neemen in Hoogstderzelver vermogende Protectie, endoor Hoogstderzelver tusfchen» komst by de Heeren braten van Holland en WestVriesland te effectueeren, dat de voorfz. voor hem zo fletrisfante dispenfatie van. dienst, als Hoogstfenfibel vallende voor een Officier die den Lande reeds zeven en veertig Jaren heeft gediend, zo fpoe•dig mogelyk worde opgeheven en buiten werking gefteld, of dat U Hoog Mog. wel auderzints zodanige voorziening gelieven te doen, als Hoogstdezelve in deze zullen vermeenen te behooren.

(Onder ftond,)

't Welk doende, &c.

(Was getekent)

G. W. J. DES TILLATES.

CXIII. Misfive van den Generaal-Major van Rysfel aan Hun Edele Gr. Mog. en prövifionèele Notitie der Regi. menten , welke zich gedeclareerd hebben omtrend Hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 10 dezer. In dato 15 Mey 1787.

Ontvangen een Misfive van den Generaal-Major van Rysfel. gefchreven te Woerden den 14 dezer.

Sluiten