Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ass mey» ZAAKEN VAN 1787.

zer, waar by provifioneel aan Hun Edele Groot Mog. toezend een Notitie der Regimenten, welke zich gedeclareerd hebben omtrend Hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 10 dezer; breder in de navolgende Misfive en Bylage vervat.

Fiat Infertio.

Waarop gedelibereerd zynde , is goedgevonden en verftaan, dat op aanftaande Saturdag den 19 dezer provifioneel zal worden gedisponeerd over de zodanige Militaire Charges van het twede Bataillon van den Generaal-Major Stuatt, als op dien dag zal komen te blyken dat vacant zyn geworden , door het perfevereeren der Officieren by hun reeds geuit fentiment; ten einde alzo aan dezelve Officieren, die gedifficulteerd hebben om aan de ordres van Hun Edele Groot Mog. van den 10 dezer te gehoorzaamen, gelegenheid te geven om by nadere reflectie daarvan terug te komen, en zal Extract dezer noch heden gezonden worden aan den Generaal-Major van Rysfel, ten einde Hun Edele Groot Mog. met beirekking tot het voorfz, Battaillon, voor, of ui. terlyk op aanftaande Saturdag 'smorgens, van zyne nadere bevinding Rapport te doen ; en is wyders goedgevonden en verftaan, het gecommuniceerde, ten aanzien van de overige Bataillons, wegens disobediënte Officieren voor tegenwoordig te houden in Advis.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen hebben geïnhsreerd hunne Aanteekening op de Refolutie van den 12de dezer, tegen de bovengem. Refolutie geprotefteert, en gedeclareert, niet voor hunne rekening te willen hebben de gevolgen, welke daaruit zou. den kunnen proflueeren.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Gorinchem, Brielle, Hoorn, Enkhuyzen-, Edam en Medemblik hebben tegen het

ne-

Sluiten