Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

864 mey. ZAAKEN VAN

1787.

gen te hebben gevolgd , dan wel die van de Staten , Gie zy ter welgemelde Vergadering hadden tc reprsefenteren, en voorcs ernftig zynde overwogen, op welke wyze best aan een diergelyk inconveniënt, het welk iu de tegenwoordige om Handigheden , van eene zeer nadeelige uitwerking zyn moet, door de Mefures ter Generaliteit, wegens deze Provintie onrierfteund, niet te doen quadreeren met de Dispo. fitien in de Provintie zelve door de Staten gemaakt: Is verftaan hier toe onder anderen dienstig te zullen zyn , dat Ridderfchap en Steden eens in het algemeen hare Sentimenten, omtrent de groote zaak, die deze Republiek thans verdeeld houd, voor haare Gecommitteerden ter Generaliteit open leggen, en dezelven op het ferieufte deden begrypen , dat zy niet wilden , dac eenige andere denkwyze door de Provintiaale Rcpraefentanten ter Vergadering van Hun Hoog Mog, zal worden gemanifesteerd, dan die werkelyk de haare is, en uic de fuccesfive Refolutien binnen de Provintie genomen , zal doordraaien.

En hebben Ridderfchap en Steden dien ten gevolge verklaard, gelyk zy verklaaren mits dezen: In de eerfte plaats, ,, dat zy ten hoogften afkeuren, alle gebruis van de Militaire Magc, in Burgerlyke ,, gefchilien , het zy dat die gefchilien tuslchen „ Staatsleden of Kegencen onderling, of Regenten „ onderling, of tusfchen Burgers en Regenten mog,, ten plaats hebben."

En ten anderen, ,, dat zy van gevoelen zyn, dat ,, niet alteen het weteyn en voorfpoed, maar zelfs ,, het beilaan van de Republiek daar van afhangt, „ dac de Stadhouderiyke invloed, die lot eene zo verderfFelyke hoogte geklommen was, binnen de ,, juiste paisn gebragt worde, of voor zo verre dit reeds hier en daar in deze en gene opzigten mag „ gefcfiied zyn, daur binnen worden gehouden."

Dat daar Ridderfchap en Steden met een zo gewenscht gevolg, binnen deze Provintie, aau de herIteliir.g van de Conftitutie hebben gewerkt, dezelve a'le pogingen, welke mogten kunnen ftrekkeu, om d>ea Stadbouderlyken invloed elders, voor zo verre

de-

Sluiten