Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 1787. 371

Burgerye en Ingezetenen van deze Stad en Provintie, niet alleen reeds lange tyd met de uiterfte fmerte en indignatic hebben moeten aanzien en vernemen, dat by verfcheidene importante gelegendhedeu de uitdrukkelyke, of zeer prefumtive, goede intentie van Ridderfchap en Steden door Hoogstderzelver tegenswoordige Gedeputeerdens ter Vergadering van Hun Hoog Mog. of direcfelyk gecontrecarreerd, of„ ten minlten veronagtzaamd en elufoir gemaakt wierden , zonder het gevolg van eenige toereikende voorziening daar tegen in het toekomstige ; maar nu ook dezer dagen daar te voren ontwaar worden, dat die zelfde Gedeputeerden van zig hebben kunnen verkrygen, om in eene zaak, en op een ogenblik , in- welke het op niets minder fcheen aan te komen, dan op het behoud of verlies van Vryheid en Vaderland , en omtrent welken zy reeds voor lang gelast waren , de Provintie van Holland zoo veel mogelyk te fecondeeren en te volgen i integendeel op hunne eigen autoriteit eene Refolutie of aanfchryving van den Raad van Staaten aan de Militie dezer Landen, met al het gevolg daarvan, vlak tegen de intentie van Holland, en dienvolgens van deze Provintie te helpen confirmeeren, welke, indien daaraan door Hollandfche Regimenten wierde voldaan, naturelyker wyze voor de Stad Utrecht, en het gantfche Land dodelyker konde worden; — Voorts dat in dit ontzaglyk tydftip de Troupen, ter repartitie dezer Provintie (taande, allen ten minften ter bewaring van de een of andere plaats ge« bruikt wierdeh , waarin anders ligtelyk een gedeelte der geenen, die nu naar Utrecht aanrukken, had moeten gelaten worden; zo al niet zelfs de CavaU lerie meede derwaards aangevoerd wordt door derzelver eerfte Ritmeester en Commandant c sn Generaal-Major van det Hoep, die opent yk in den Eed der gepretendeerde Staten van Ütrecbc is overgegaan; en dat integendeel aan deze Provintie een enkele Compagnie Artilleristen , welke zy op de volftrektfte wyze ter harer beveiligiog gevordert had , door de otaten van Gelderland onthouden * bleef,

Sluiten