Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0.11 mey. ZAAKEN VAN 1787.

bleef, onder pratext van die niet te kunnen misfen, terwyl zy met den Heere Kapitain-Generaal een geheel legertje met Generaals naar Utrecht afzenden; — En eindelyk, dat terwyl Remonftranten zig nu nog met de hoop flatteerende , dat hét eerfte gevaar door de dapperheid en vigilantie der Stedelingen, mitsgaders de cordate refolutie van Hun Ed. Groot Mog.. gelukkiglyk afgeweerd zynde, Ridderfchap en Steden meede na afdoeninge der importantfte Provintiale objecten, op deze Vergadering eindelyk ook eene toereikende voorziening zouden doen, zoo omtrent Hoogstderzelver reprefentatie in het Bondgenoodfchap, als omtrent de Militie, waarvan de goede Ingezetenen reeds veel te lang niets dan angst , vreze eri gevaar , voor hun zweet en bloed getrokken hebben, zy gisteren avond van de. Burgers der twee aanzienelykfte Steden van Holland, in deze Republiek, brieven ontvangen opgevuld met de bitterfte en gefundeerfte klagten, over het geene voorfchr.; welken zy de Eer hebben, by dezen te armecteeren, en tevens op het alleronverwagtfte «net leedweezen verneemen , dat de Staatsvergadering dien dag reeds geieheiden ware, aangezien zy, na zig verzekerd te honden , dat Uw Edele Hoog Agtb. en Wel Edele Agtb., met hun overtuigd zullen zyn , dat zelfs veronderfteld , dat door deze Provintie ook in zulk eene critiekfte omftandigheid dé (tip(te neutraliteit geobferveerd diende te worden, er egter uit haren naam, veel minder zonder haare voorkennis, niets gedaan mogte worden, waardoor de veiligheid der Stad Utrecht , van Holland zelf, en gevölglyk van het gantfche Land, direét in de waagfchaal gefteld wierd, en van de fentimenten der Gelderfche en Amersfoortfche Heeren, als mede van die der Officieren en Soldaten , ten eenemaal afhankelyk gemaakt worden. De remonftranten verzoeken over zulks zonder eenig verder betoog daarvan, op her ernftigfte: „ Dat Uw Edele Hoog „ Agtb, en Wel Edele Agtb. gelieven te bewerken, „ dat Ridderfchap en Steden zonder uhftel weder ,, byeen geroepen worden, en alsdan namens deze

Stad

Sluiten