Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mzy. STAAT EN OORLOG. 1787. 275

CXIX. Papieren, betreffende de Eleütie van een Burgemeester te Rotterdam. In dato aa Mey 1787.

Ontfangen een Misfive van Burgemeesteren en Vroedfchappen der Stad Rotterdam, gefchreven aldaar den ii dezer, waar by, uit kragte der* Verklaring van Hun Edele Groot Mog. op den ir dezer, tot de zaak, raakende de remotie van zeven Raden der Vroedfchap aldaar, en derzelver plaatsvervulling door andéren, als mere Domefticq, geen" objecf. voor Hun Edele Groot Mog. deliberatien kon uitleveren , gemeent hebbende volgens het Octroy van den 19 Nov. i6j8 aan dezelve Stad verleent, ten fpoedigften te moeten vöortprocederen tot fuppletie der nog vacerende Burgemeestersplaats in plaats van Mr. Johan Adriaan van der Hoeven voor' de nog manquereude tyd, tot den ifte Mey 1788, aan Hun Edele Groot Mog. toezenden de* geformeerde Nominatie in de navolgendeiMisfive vervat t in dit finguliere geval, by proviflonele voorziening, Hun Edele Groot Mogende Eleftie uit de voorfz. Nominatie verzoeken.

Fiat Infertio,

En is daar benevens gelezen de Requeste van Mr. Johan Adriaan van der Hoeven, als uit kragte en ingevolge Hun Edele Groot Mog- Refolutie van den at April 1786, wettig aangeftelt als Burgemees. ter der Stad Rotterdam voor den tyd van twee Jaa« ren, en zulks van Mey 1786 tot Mey 1788, om de daar by hier na breder géailegueerde redenen verZoekende , dat uit de onwettig genomineerde Nominatie geen Electie tot het Burgemeesterfchap in des Suppliants plaats mogte worden gedaan.

S s fiat

Sluiten