Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftiaï. STAAT EN OORLOG. 3787. 277

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Brielle, Hoorn, Enkhuizen, Edats en Medetnblik, hebben zig by^de voorfz. Aautekening gevoegd.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Go« riachem hebben zig, ingevolge de last van de Heeren hunne Principalen, in de voorfz, deliberatie niet ingelaaten.

edele groot mogende heeren 1

UEdele Groot Mog. by Hoogstderzelver Refolutie van den n Mey laatstleden, welke aan Ons tot Onze informatie en naricht is toegezonden, verklaart hebbende: „ dat de zaak, rakende de remotie van zej, ven Raden van de Vroedfchap alhier; en „ derzelver plaats-vulling door anderen, als ,, mere domefticq zynde, geen object voorde „ deliberatien van U Edele Groot Mog. kan „ uitleveren."

Hebben Wy dan ook gemeent, ingevolge van 'c Otfroy van den 19 November 1658 aan deze Stad verleent, als nu ten fpoedigfle te moeten procederen tot de fuppletie van de thans noch vacerende Burgemeestersplaats dezer Stad , in plaats van den Heer Mr. Johan Adriaan van der Hoeven, voor de noch manquerende tyd , en dus tot den 1 Mey 1788.

Achtervolgens van 't welke, op heden (na dat daartoe alvorens behoorlyk is dag gefteld) door vyf Boonheeren uit de Leden Onzer Vergadering by loting verkoren, eene Nominatie gefermeert, en daar op gebracht zynde

De Heer Jan Jacob Elfevier. De Heer Samuel van Hoog ftr aten,

S 3 Zoo

Sluiten