Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fl78 mey. ZAAKEN VAN 1787.

Zoo nemen Wy de vryheid om U Edele Groot Mog. by dezen te verzoeken , dat door Hoogstdezelve in Confideratie van de deliberatien, dewelken als noch zyn haDgende over het gefullineerde recht van zyn Hoogheid tot het doen der Electie, en ten einde daar aan geen atteinte werde toegebracht, voor deze reiase en in dit fingulier geval, by wege van provifionele voorzieninge, één uit de voorenftaande Nominatie moge worden geëligeert,om in de voorfz. vacerende plaats, voor de noch manquerende tyd als Burgemeester, ten dienfte dezer Stad en den Lande tot den 1 Mey 1788 geëmployeert te wor-

^Waarmede Wy U Edele Groot Mog. bevelen in de befcherminge Godes en blyven ,

Edele Groot Mogende Heeren!

(Onder ftond,)

U Edele Groot Mog» onderdanige Dienaren, £

Rotterdam Burgemeesteren en Vroed-

den ai Mey fchappen der Stad Rot-

1787. terdam.

(Laager ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve,

(Was getekent)

W. w. van berckel.'

Aan

Sluiten