Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38* siEï. ZA aken van

bekomen een dispofitie , welke niet öechta zou involveren de dadelyke homologatie van een zaak, welker wettigheid of onwettigheid U Edele Groot Mog, hebben goedgevonden niet te decideren , maar waar door die zaak, welke volgens Hoogstderzelver opgemelde Re» folutie mere domefiicq verklaard is, zoude worden gebracht buiten haar geheel, en buiten bet bereik of roogelykheid eener domerticque behandeling; zoo is hy Suppliant te rade geworden , zich te keren tot U Edele Groot Mog., onderdaniglyk verzoekende, dat het U Edele Gr. Mog. behagen, uit de voorfz. onwettig geformeerde Nominatie geen Electie tot het Burgemeesterfchap in de'plaatze va,n den Suppliant te doen.

(Onder ftond)

't Welk doende, 6ce.

(Was getekend)

j. A. van der hoeven.

cxx. Refcriptie van Staaten van Holland aan de Staten van Utrecht, op, hunne Misfive van den 18 dezer, bi dato 22 Mey 1787»

Ontfangen een Misfive van de Heeren Staten van Utrecht, gefchreven te Amersfoort den 18 de. zer, waarby, na een ampel beklag over de Maatregulen by Hun Edele Groot Mog., met opzicht tot derzelver Provincie, en de Militie i"b bet Cordon, genomen , nog verzoeken eene behoorlyke reparatie voor alle de laefte en fcbaden; breder inde volgend© Misfive omfchreven, welke aan de Heeren tot het JSerfoneei Eefogoe. hy Um Edele Groot. Mog. Re-

Sluiten