Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aSa mey. ZA AKEN VAN 1787.

Provincie, en de handelwyzen door U Edele Groot M"g. daarinne gehouden, was afgezonden , en by welke Misfive U Edele Groot Mog derzelver fyltema . omtrend het ware < verftand der Unie en de byzondere verplichtingen der Bondgenoten , daaruit refulterende. hebben gelieven openteleggen en. te expliceren: Wy, die d >or U Edele Gr. Mog. by dezelve Misfive, op verlcheide refpeöen, al wederom grovelyk mishandeld worden, 'of bet mogelyk ware de Heeren Staten van Gelderland, zoo wel als de andere Bondgenoten , tegens Ons voorintenemen, en de zuiverheid Onzer bedoelingen, en van alle Onze gedragingen , gedurende den loop dezer ongelukkige twisten en onenigheden in verdenkinge te brengen ^ Wy , die daarenboven door U Edtle Gioot Mog. althans op derzelver last, of uiet derzelver medeweten en toeltemming op eene nooit te voren ge« hoorde wyze vyandelyk aangevallen zyn, waarvan zeer vele Onzer goede en getrouwe ln- en Opgezetenen de fchrikbarende en verwoestende gevolgen reeds meer dan al te veel ondervonden hebben, en noch dagelyks ondervinden ; Wy hebben thans geen lust Ons intelaten in eene breedvoerige rescontre van den inhoud van dezelve Uwer Edele Gr. Mog. Misfive , en achten zulks te minder nodig , daar dezelve Misfive niet aan Ons geaaoresfeerd zynde, Wy deszelfs beandwoordiDg gaarne willen en gerustelyk kunnen overlaten aan de Heeren Staten van Gelderland, welke Wy niet twyfFelen, of zullen zoo wel als de andere Bondgenoten het erroneufe veler (lellingen door U Edele Groot Mog. by Derzelver Misfive geadopteerd, en het gevaarlytte daar van, ook met opzicht tot de Hoogheid en Onafbangelykheid van hunne Proviucien, zeer wel penetreren, en ter zyoer tyd aan ü JEdele Groot Mog. tot ple-

nai-

Sluiten